Nabycie akcji własnych. [RB 43/2023]

Zmiana Zarządu Spółki. [RB 42/2023]
11/12/2023
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2023 r. [RB 1/2024]
10/01/2024
Zmiana Zarządu Spółki. [RB 42/2023]
11/12/2023
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2023 r. [RB 1/2024]
10/01/2024

Nabycie akcji własnych. [RB 43/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 11 grudnia 2023 r. w transakcji pakietowej poza sesją giełdową Spółka nabyła 66 778 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nabyte akcje stanowią 2,99% kapitału zakładowego i odpowiada im 66 778 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 2,07% ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabytych akcji własnych wyniosła 36,00 zł. Zlecenie nabycia zostało wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Nabycia dokonano na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała stanowi, że nabyte przez Emitenta akcje własne mogą zostać przeznaczone do zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, realizacji programu opcji menedżerskich, umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dalszej odsprzedaży, wydania akcji w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, ustanowienia zastawu na akcjach na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez Spółkę. Emitent posiada łącznie 302 043 akcji własnych, którym odpowiada 302 043 głosów, co stanowi odpowiednio 13,52% kapitału zakładowego oraz 9,34% ogólnej liczby głosów.

Szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych Emitent przekazuje w załączeniu.

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu
Diana Okular – Członek Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji [UE] 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.