Zmiana Zarządu Spółki. [RB 42/2023]

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2023 r. [RB 41/2023]
10/12/2023
Nabycie akcji własnych. [RB 43/2023]
17/12/2023
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2023 r. [RB 41/2023]
10/12/2023
Nabycie akcji własnych. [RB 43/2023]
17/12/2023

Zmiana Zarządu Spółki. [RB 42/2023]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisów § 5 pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Rozporządzenie] informuje, że w dniu 11 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza Emitenta odwołała delegowanie Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Skrzypka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz powołała do Zarządu Emitenta na nową kadencję Panią Sylwię Nieckarz-Kośla i Panią Dianę Okular. Informacje, o których mowa w § 10 Rozporządzenia, Spółka przekazuje w załączeniu.

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu

Diana Okular – Członek Zarządu