Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2023 r. [RB 11/2023]

Nabycie akcji własnych. [RB 10/2023]
02/04/2023
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022
27/04/2023
Nabycie akcji własnych. [RB 10/2023]
02/04/2023
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022
27/04/2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2023 r. [RB 11/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 19,5 mln zł i były wyższe o około 20 proc. od przychodów uzyskanych w marcu 2022 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – marzec 2023 r. wyniosły około 60,5 mln zł i były wyższe o około 20 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w marcu 2023 r. wyniosły około 4,0 mln zł i były wyższe o około 85 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – marzec 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 13,3 mln zł i były wyższe o około 85 proc. niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 62 proc. i była wyższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w marcu roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – marzec 2023 r. wyniosła około 62 proc. i według szacunków była wyższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec marca 2023 r. wynosiła 18 015 m kw. i była mniejsza o około 2 proc. niż rok wcześniej.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.