Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2023 r. [RB 11/2023]
11/04/2023
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022
27/04/2023
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2023 r. [RB 11/2023]
11/04/2023
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022
27/04/2023

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług 238 630,00 204 305,00 50 899,00 44 632,00
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 12 798,00 23 690,00 2 730,00 5 175,00
III. Zysk [strata] brutto 9 527,00 21 463,00 2 032,00 4 689,00
IV. Zysk [strata] netto 7 789,00 17 378,00 1 661,00 3 796,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 358,00 23 292,00 1 143,00 5 088,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 984,00 -3 478,00 -1 276,00 -760,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -278,00 -21 934,00 -59,00 -4 792,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -904,00 -2 120,00 -193,00 -463,00
IX. Aktywa razem 172 857,00 151 188,00 36 857,00 32 871,00
X. Zobowiązania 106 953,00 91 420,00 22 805,00 19 877,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 27 377,00 33 026,00 5 837,00 7 181,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 79 576,00 58 394,00 16 968,00 12 696,00
XIII. Kapitał własny 65 904,00 59 768,00 14 052,00 12 995,00
XIV. Kapitał zakładowy 224,00 224,00 48,00 49,00
XV. Liczba akcji 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 5,36 8,74 1,14 1,91
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 3,49 7,78 0,74 1,70
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 29,51 26,76 6,29 5,82
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 29,51 26,76 6,29 5,82
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 2,00 0,00 0,43 0,00

Załączniki

List Prezesa
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta