Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022
27/04/2023
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2023 r. [RB 12/2023]
10/05/2023
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022
27/04/2023
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2023 r. [RB 12/2023]
10/05/2023

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 241 791,00 205 852,00 51 573,00 44 970,00
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 12 976,00 22 731,00 2 768,00 4 966,00
III. Zysk [strata] brutto 9 988,00 20 702,00 2 130,00 4 523,00
IV. Zysk [strata] netto 8 079,00 16 333,00 1 723,00 3 568,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 944,00 23 936,00 1 055,00 5 229,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 899,00 -2 280,00 -1 472,00 -498,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -351,00 -22 164,00 -75,00 -4 842,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 306,00 -508,00 -492,00 -111,00
IX. Aktywa razem 166 097,00 153 528,00 35 416,00 33 380,00
X. Zobowiązania 107 654,00 93 558,00 22 954,00 20 341,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 26 196,00 32 960,00 5 586,00 7 166,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 81 458,00 60 598,00 17 369,00 13 175,00
XIII. Kapitał własny 58 443,00 59 970,00 12 461,00 13 039,00
XIV. Kapitał zakładowy 224,00 224,00 48,00 49,00
XV. Liczba akcji 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 5,56 8,84 1,19 1,93
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 3,62 7,87 0,77 1,72
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 26,17 26,85 5,58 5,84
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 26,17 26,85 5,58 5,84
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 2,00 0,00 0,43 0,00

Załączniki

List Prezesa
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta