Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2024 r. [RB 10/2024]

Nabycie akcji własnych. [RB 9/2024]
24/03/2024
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2023
25/04/2024
Nabycie akcji własnych. [RB 9/2024]
24/03/2024
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2023
25/04/2024

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2024 r. [RB 10/2024]

Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2024 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 20,6 mln zł i były wyższe o 6 proc. od przychodów uzyskanych w marcu 2023 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie pierwszych trzech miesięcy 2024 r. wyniosły około 62,8 mln zł i były wyższe o około 4 proc., niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w marcu 2024 r. wyniosły około 4,2 mln zł i były wyższe o ponad 4 proc. rok do roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły ponad 14 mln zł i były wyższe o 9 proc., niż w porównywalnym okresie 2023 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła ponad 68 proc. i była wyższa o blisko 7 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w marcu roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – marzec 2024 r. wyniosła około 66 proc. i według szacunków była wyższa o ponad 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec marca 2024 r. wynosiła 17 789 m kw. i była mniejsza o około 2 proc. niż rok wcześniej.

Sylwia Nieckarz-Kośla – Członek Zarządu
Diana Okular – Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.