Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2023

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2024 r. [RB 10/2024]
10/04/2024
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2023
25/04/2024
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2024 r. [RB 10/2024]
10/04/2024
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2023
25/04/2024

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług 272 162,00 238 630,00 60 101,00 50 899,00
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 17 281,00 12 798,00 3 816,00 2 730,00
III. Zysk [strata] brutto 10 443,00 9 527,00 2 306,00 2 032,00
IV. Zysk [strata] netto 8 784,00 7 789,00 1 940,00 1 661,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 526,00 5 358,00 10 716,00 1 143,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 366,00 -5 984,00 -2 068,00 -1 276,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 138,00 -278,00 -7 980,00 -59,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 022,00 -904,00 667,00 -193,00
IX. Aktywa razem 155 383,00 172 857,00 35 737,00 36 857,00
X. Zobowiązania 84 937,00 106 953,00 19 535,00 22 805,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 26 073,00 27 377,00 5 997,00 5 837,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 58 864,00 79 576,00 13 538,00 16 968,00
XIII. Kapitał własny 70 446,00 65 904,00 16 202,00 14 052,00
XIV. Kapitał zakładowy 224,00 224,00 52,00 48,00
XV. Liczba akcji 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 5,14 5,36 1,13 1,14
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 3,93 3,49 0,87 0,74
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 31,54 29,51 7,25 6,29
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 31,54 29,51 7,25 6,29
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 1,20 2,00 0,28 0,43

Załączniki

Pismo zarządu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta