Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2023

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2023
25/04/2024
Nabycie akcji własnych. [RB 11/2024]
28/04/2024
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2023
25/04/2024
Nabycie akcji własnych. [RB 11/2024]
28/04/2024

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 275 495,00 241 791,00 60 837,00 51 573,00
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 15 989,00 12 976,00 3 531,00 2 768,00
III. Zysk [strata] brutto 9 163,00 9 988,00 2 023,00 2 130,00
IV. Zysk [strata] netto 7 386,00 8 079,00 1 631,00 1 723,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 988,00 4 944,00 10 597,00 1 055,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 383,00 -6 899,00 -2 072,00 -1 472,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 034,00 -351,00 -7 957,00 -75,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 571,00 -2 306,00 568,00 -492,00
IX. Aktywa razem 144 026,00 166 097,00 33 125,00 35 416,00
X. Zobowiązania 82 560,00 107 654,00 18 988,00 22 954,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 24 296,00 26 196,00 5 588,00 5 586,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 58 264,00 81 458,00 13 400,00 17 369,00
XIII. Kapitał własny 61 466,00 58 443,00 14 137,00 12 461,00
XIV. Kapitał zakładowy 224,00 224,00 52,00 48,00
XV. Liczba akcji 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 4,32 5,56 0,95 1,19
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00 2 233 500,00
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 3,31 3,62 0,73 0,77
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 27,52 26,17 6,33 5,58
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 27,52 26,17 6,33 5,58
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 1,20 2,00 0,28 0,43

Załączniki

Pismo zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta