Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w grudniu 2017 r. (1/2018)

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w listopadzie 2017 r. (38/2017)
18/12/2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 19 stycznia 2018 roku. (2/2018)
19/01/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w listopadzie 2017 r. (38/2017)
18/12/2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 19 stycznia 2018 roku. (2/2018)
19/01/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w grudniu 2017 r. (1/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2017 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 15 mln zł i były na poziomie przychodów osiągniętych w grudniu 2016 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – grudzień 2017 r. wyniosły około 156 mln zł. Oznacza to wzrost o około 18 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w grudniu 2017 r. wyniosły około 0,5 mln zł i były wyższe o około 35 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – grudzień 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 6 mln zł i były wyższe o około 150 proc. niż w analogicznym okresie 2016 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 65,5 proc. i była wyższa o około 0,5 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-grudzień 2017 r. wyniosła około 59 proc. i według szacunków była na tym samym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec grudnia 2017 r. wynosiła 17 003 m kw i była większa o około 1,5 proc. niż rok wcześniej.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu części odzieżowej do spółki EMG S.A., składają się obecnie jednostka dominująca oraz spółki zależne Esotiq Germany GmbH i Luma sp. z o.o. Na sprzedaż Grupy Kapitałowej w okresie styczeń – grudzień 2017 r. składa się wartość sprzedaży opublikowana w skonsolidowanym sprawozdaniu za I półrocze 2017 r. oraz w okresie od lipca do grudnia 2017 r. w strukturze grupy po podziale. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za grudzień 2016 r. oraz za styczeń – grudzień 2016 r. zostały doprowadzone do porównywalności z danymi za 2017 r. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały policzone w analogiczny sposób do danych o skonsolidowanej sprzedaży.