Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w listopadzie 2017 r. (38/2017)

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (37/2017)
05/12/2017
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w grudniu 2017 r. (1/2018)
18/01/2018
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. (37/2017)
05/12/2017
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w grudniu 2017 r. (1/2018)
18/01/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. w listopadzie 2017 r. (38/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2017 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 10,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2016 r. o około 4 proc. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – listopad 2017 wyniosły około 141 mln zł. Oznacza to wzrost o około 20 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w listopadzie 2017 wyniosły około 0,5 mln zł i były wyższe o około 36 proc. Narastająco, w okresie styczeń – listopad 2017 skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 5,4 mln zł i były wyższe o około 170 proc. niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 63 proc. i była wyższa o około 2 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w listopadzie roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-listopad 2017 r. wyniosła około 59 proc. i według szacunków była wyższa o około 0,5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec listopada 2017 r. wynosiła 16 864 m kw i była większa o około 1 proc. niż rok wcześniej.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu części odzieżowej do spółki EMG S.A., składają się obecnie spółka matka, spółki Esotiq Germany GmbH oraz Luma sp. z o.o. Sprzedaż Grupy Kapitałowej za okres styczeń-listopad składa się ze sprzedaży opublikowanej w skonsolidowanym sprawozdaniu za I półrocze 2017 roku oraz od lipca do listopada 2017 roku w strukturze grupy po podziale. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za listopad 2016 roku oraz za styczeń-listopad 2016 roku zostały doprowadzone do porównywalności z danymi za 2017 rok. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały policzone w analogiczny sposób do danych o skonsolidowanej sprzedaży.