Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2018 r. [45/2018]

Nabycie akcji własnych. [44/2018]
04/12/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2018 r. [1/2019]
18/01/2019
Nabycie akcji własnych. [44/2018]
04/12/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2018 r. [1/2019]
18/01/2019

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2018 r. [45/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 13 mln zł i były wyższe o około 20 proc. od przychodów osiągniętych w listopadzie 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – listopad 2018 r. wyniosły około 138 mln zł i były wyższe o około 3 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w listopadzie 2018 r. wyniosły około 1,2 mln zł i były wyższe o około 130 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – listopad 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 8,2 mln zł i były wyższe o około 50 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 66 proc. i była wyższa o około 4 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w listopadzie roku poprzedniego.
W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – listopad 2018 r. wyniosła około 63 proc. i według szacunków była wyższa o około 4 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec listopada 2018 r. wynosiła 17 676 m kw. i była większa o około 5 proc. niż rok wcześniej.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu części odzieżowej do spółki EMG S.A. w lipcu 2017 r., składają się obecnie jednostka dominująca oraz jednostki zależne Esotiq Germany GmbH i Luma Sp. z o.o. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za styczeń – listopad 2017 r. zostały doprowadzone do porównywalności (nie zawierają przychodów z marki Femestage) z danymi za 2018 r. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały policzone w analogiczny sposób do danych o skonsolidowanej sprzedaży.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.