Nabycie akcji własnych. [44/2018]

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku
27/11/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2018 r. [45/2018]
18/12/2018
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku
27/11/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2018 r. [45/2018]
18/12/2018

Nabycie akcji własnych. [44/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 4 grudnia 2018 r. Spółka nabyła w transakcji pakietowej poza sesją giełdową na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 24 341 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 1,09% kapitału zakładowego. Nabytym akcjom odpowiada 24 341 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,753% ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabytych akcji własnych wyniosła 16,40 zł. Zlecenie nabycia zostało wykonane za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie. Nabycie zostało dokonane na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Nabyte przez Emitenta akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, realizacji programu opcji menedżerskich, umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dalszej odsprzedaży, wydania akcji w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, ustanowienia zastawu na akcjach na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez Spółkę. Emitent posiada łącznie 94 832 akcje własne, którym odpowiadają 94 832 głosy, co stanowi odpowiednio 4,246% kapitału zakładowego oraz 2,933% ogólnej liczby głosów.
Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne