Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2018 r. [43/2018]
16/11/2018
Nabycie akcji własnych. [44/2018]
04/12/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2018 r. [43/2018]
16/11/2018
Nabycie akcji własnych. [44/2018]
04/12/2018

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 113 710 119 581 26 733 28 093
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 6 265 1 140 1 473 268
III. Zysk [strata] brutto 5 661 6 386 1 331 1 500
IV. Zysk [strata] netto 4 475 4 927 1 052 1 157
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 580 -3 469 -1 312 -815
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 896 -1 149 -916 -270
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 604 1 729 1 318 406
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 872 -2 889 -910 -679
IX. Aktywa razem 92 465 77 856 21 647 18 068
X. Zobowiązania 48 386 36 106 11 328 8 379
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 869 4 714 1 140 1 094
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 43 517 31 392 10 188 7 285
XIII. Kapitał własny 44 079 41 750 10 320 9 689
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 52 52
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 2,42 2,57 0,57 0,60
XVII. 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 2,38 2,57 0,56 0,60
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 19,74 18,69 4,62 4,34
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 19,74 18,69 4,62 4,34
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 1 0,23
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 112 751 111 681 26 508 26 237
XXIII. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 7 810 6 846 1 836 1 608
XXIV. Zysk [strata] brutto 7 296 7 496 1 715 1 761
XXV. Zysk [strata] netto 6 111 6 061 1 437 1 424
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 057 -2 607 -1 189 -612
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 899 -1 148 -917 -270
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 598 1 728 1 316 406
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -3 358 -2 027 -789 -476
XXX. Aktywa razem 96 263 80 425 22 537 18 664
XXXI. Zobowiązania 47 532 36 082 11 128 8 373
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 4 869 4 714 1 140 1 094
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 42 663 31 368 9 988 7 279
XXXIV. Kapitał własny 48 731 44 343 11 409 10 291
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 52 52
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 2,78 2,71 0,65 0,64
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 2,74 2,71 0,64 0,64
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 21,82 19,85 5,11 4,61
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 21,82 19,85 5,11 4,61
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 1,00 0,23

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku