Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2018 r. (16/2018)

Nabycie akcji własnych. (15/2018)
13/04/2018
Zmiana składu Rady Nadzorczej. (17/2018)
24/04/2018
Nabycie akcji własnych. (15/2018)
13/04/2018
Zmiana składu Rady Nadzorczej. (17/2018)
24/04/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2018 r. (16/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 11 mln zł i były wyższe o około 12 proc. od przychodów osiągniętych w marcu 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – marzec 2018 r. wyniosły około 33,5 mln zł. Oznacza to spadek o około 1 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w marcu 2018 r. wyniosły około 0,5 mln zł i były wyższe o około 60 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – marzec 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 1,6 mln zł i były wyższe o około 50 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 65 proc. i była wyższa o około 6,5 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w marcu roku poprzedniego.
W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – marzec 2018 r. wyniosła około 59 proc. i według szacunków była wyższa o około 3,5 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec marca 2018 r. wynosiła 17 373 m kw. i była większa o około 7,5 proc. niż rok wcześniej.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu części odzieżowej do spółki EMG S.A. w lipcu 2017 r., składają się obecnie jednostka dominująca Esotiq & Henderson S.A. oraz jednostki zależne Esotiq Germany GmbH i Luma Sp. z o.o. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za styczeń – marzec 2017 r. zostały doprowadzone do porównywalności z danymi za 2018 r. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały obliczone w analogiczny sposób do danych o skonsolidowanej sprzedaży.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.