Zmiana składu Rady Nadzorczej. (17/2018)

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2018 r. (16/2018)
18/04/2018
Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (18/2018)
26/04/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2018 r. (16/2018)
18/04/2018
Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (18/2018)
26/04/2018

Zmiana składu Rady Nadzorczej. (17/2018)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisów § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [t.j. Dz. U. z 28 stycznia 2014 r. poz. 133 z późn. zm.] informuje, że w dniu dzisiejszym pocztą elektroniczną wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Henryka Folka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 24 kwietnia 2018 roku.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.