Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (18/2018)

Zmiana składu Rady Nadzorczej. (17/2018)
24/04/2018
Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (19/2018)
07/05/2018
Zmiana składu Rady Nadzorczej. (17/2018)
24/04/2018
Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (19/2018)
07/05/2018

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (18/2018)

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] oświadcza, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. otrzymała od Edicta Capital Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach [Zawiadamiający] zawiadomienie z dnia 24 kwietnia 2018 r., złożone w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy, o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Esotiq & Henderson S.A. wskutek zbycia w dniu 23 kwietnia 2018 r. 214 107 akcji. Zbycie nastąpiło na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej poza zorganizowanym systemem obrotu. Zbyte akcje stanowiły 9,58% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 214 107 głosów stanowiących 6,62% ogólnej liczby głosów. Przed dokonaniem powyższej transakcji Zawiadamiający posiadał 214 107 akcji Emitenta stanowiących 9,58% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 214 107 głosów stanowiących 6,62% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z zawiadomieniem, po dokonaniu transakcji Zawiadamiający posiada 0 akcji Spółki z których przysługuje 0 głosów, co stanowi odpowiednio 0,00% kapitału zakładowego i 0,00% ogólnej liczby głosów, a zatem Zawiadamiający nie posiada akcji Emitenta. Zawiadamiający oświadczył ponadto, iż podmioty zależne od niego nie posiadają akcji Spółki, nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy oraz że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.