Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (19/2018)

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (18/2018)
26/04/2018
Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (20/2018)
10/05/2018
Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (18/2018)
26/04/2018
Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (20/2018)
10/05/2018

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (19/2018)

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] oświadcza, że w dniu 7 maja 2018 r. otrzymała od Ranville Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zawiadamiający] zawiadomienie z dnia 25 kwietnia 2018 r., złożone w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy, o przekroczeniu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce wskutek nabycia w dniu 23 kwietnia 2018 r. 214 107 akcji Emitenta. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej poza zorganizowanym systemem obrotu. Nabyte akcje stanowią 9,58% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 214 107 głosów stanowiących 6,62% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z zawiadomieniem, przed dokonaniem powyższej transakcji tj. na dzień 23 kwietnia 2018 r. Zawiadamiający nie posiadał akcji Emitenta. Po dokonaniu transakcji, na dzień 23 kwietnia 2018 r., Zawiadamiający posiadał 214 107 akcji Spółki z których przysługiwało 214 107 głosów, co stanowiło odpowiednio 9,58% kapitału zakładowego i 6,62% ogólnej liczby głosów. Zawiadamiający oświadczył ponadto, iż nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcji Spółki, nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy oraz że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.