Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (20/2018)

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (19/2018)
07/05/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2018 r. (21/2018)
18/05/2018
Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (19/2018)
07/05/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2018 r. (21/2018)
18/05/2018

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (20/2018)

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] oświadcza, że w dniu 10 maja 2018 r. otrzymała od Ranville Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zawiadamiający] zawiadomienie z dnia 2 maja 2018 r., złożone w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy, o zbyciu w dniu 30 kwietnia 2018 r. 35 000 akcji Emitenta. Zbycie nastąpiło w wyniku transakcji pakietowej zawartej poza zorganizowanym systemem obrotu. Zbyte akcje stanowią 1,56% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 35 000 głosów stanowiących 1,08% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z zawiadomieniem, przed dokonaniem powyższej transakcji tj. na dzień 30 kwietnia 2018 r. Zawiadamiający posiadał 214 107 akcji Spółki z których przysługiwało 214 107 głosów, co stanowiło odpowiednio 9,58% kapitału zakładowego i 6,62% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu transakcji, na dzień 30 kwietnia 2018 r., Zawiadamiający posiadał 179 107 akcji Spółki z których przysługiwało 179 107 głosów, co stanowiło odpowiednio 8,02% kapitału zakładowego i 5,54% ogólnej liczby głosów. Zawiadamiający oświadczył ponadto, iż nie istnieją podmioty zależne od niego posiadające akcji Spółki, nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy oraz że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.