Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych. [RB 32/2022]

Rozwiązanie umowy z animatorem emitenta. [RB 31/2022]
01/08/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 33/2022]
21/08/2022
Rozwiązanie umowy z animatorem emitenta. [RB 31/2022]
01/08/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 33/2022]
21/08/2022

Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych. [RB 32/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 12 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 9 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu wybrała firmę audytorską Grupa Gumułka – Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, ul. Jana Matejki 4, do przeprowadzenia:

• badania jednostkowego sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.,
• badania jednostkowego sprawozdania finansowego Esotiq & Henderson S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2023 r.,

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. upoważniła i zobowiązała Zarząd Spółki do zawarcia z wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umów w przedmiotowym zakresie, na okres niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności. Grupa Gumułka – Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3975. Podmiot uprawniony dotychczas nie dokonywał przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.