Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2017 roku (25/2017)

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2017 roku (24/2017)
30/06/2017
Podział Esotiq & Henderson S.A. przez wydzielenie (26/2017)
21/07/2017
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2017 roku (24/2017)
30/06/2017
Podział Esotiq & Henderson S.A. przez wydzielenie (26/2017)
21/07/2017

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2017 roku (25/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Dictador Global Limited: liczba akcji 885 000; liczba głosów 1 770 000; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 88,93 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 54,74 %.

Adam Skrzypek: liczba akcji 100 000; liczba głosów 200 000; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 10,05 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 6,19 %.