Podział Esotiq & Henderson S.A. przez wydzielenie (26/2017)

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2017 roku (25/2017)
30/06/2017
Zbycie akcji EMG S.A. (27/2017)
27/07/2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2017 roku (25/2017)
30/06/2017
Zbycie akcji EMG S.A. (27/2017)
27/07/2017

Podział Esotiq & Henderson S.A. przez wydzielenie (26/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka dzielona] informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do rejestru podwyższenia o 223 350,00 zł [dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych 00/100] kapitału zakładowego EMG S.A. [Spółka przejmująca], wskutek czego na mocy art. 530 § 2 Ksh nastąpił podział Spółki dzielonej przez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Ksh [Podział przez wydzielenie]. Wzmiankę o podziale wpisano w rejestrze dla Spółki przejmującej. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej zostało zrealizowane wskutek zarejestrowania 1 233 500 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 1 000 000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Podział został przeprowadzony zgodnie z art. 542 § 4 Ksh z kapitałów własnych Spółki dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę dzieloną wystarczającego kapitału zapasowego. Uchwały w sprawie podziału zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki dzielonej oraz Spółki przejmującej w dniu 22 czerwca 2017 r. Ponadto w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu wzmianki o podziale do rejestru dla Spółki dzielonej.