Zbycie akcji EMG S.A. (27/2017)

Podział Esotiq & Henderson S.A. przez wydzielenie (26/2017)
21/07/2017
Ustalenie Dnia referencyjnego i daty rejestracji akcji EMG S.A. na rachunkach Akcjonariuszy. (28/2017)
02/08/2017
Podział Esotiq & Henderson S.A. przez wydzielenie (26/2017)
21/07/2017
Ustalenie Dnia referencyjnego i daty rejestracji akcji EMG S.A. na rachunkach Akcjonariuszy. (28/2017)
02/08/2017

Zbycie akcji EMG S.A. (27/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] w nawiązaniu do uprzednio przekazanej informacji o dokonaniu podziału Esotiq & Henderson S.A. przez przeniesienie części majątku na EMG S.A. zawiadamia, że w dniu dzisiejszym Spółka zbyła wszystkie uprzednio posiadane akcje EMG S.A. Przed zawarciem transakcji sprzedaży Spółka była właścicielem 999 998 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, stanowiących 30,93% kapitału zakładowego EMG S.A i uprawniających do 1 999 996 głosów, którym odpowiadał udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 47,24%. Łączna wartość akcji EMG S.A. w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 99 999,80 zł. Cena sprzedaży akcji była równa wartości nominalnej. Obecnie Spółka nie posiada akcji ani głosów w EMG S.A.