Ustalenie Dnia referencyjnego i daty rejestracji akcji EMG S.A. na rachunkach Akcjonariuszy. (28/2017)

Zbycie akcji EMG S.A. (27/2017)
27/07/2017
Odwołanie Członka Zarządu Esotiq & Henderson S.A. (29/2017)
25/08/2017
Zbycie akcji EMG S.A. (27/2017)
27/07/2017
Odwołanie Członka Zarządu Esotiq & Henderson S.A. (29/2017)
25/08/2017

Ustalenie Dnia referencyjnego i daty rejestracji akcji EMG S.A. na rachunkach Akcjonariuszy. (28/2017)

W nawiązaniu do uprzednio przekazanych informacji o podziale Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] Zarząd Spółki informuje, że w dniu 2 sierpnia 2017 roku Zarząd KDPW S.A. podjął uchwałę nr 502/17 w sprawie rejestracji z dniem 7 sierpnia br. 1 233 500 akcji serii B spółki EMG S.A. [spółki przejmującej w procesie podziału Emitenta]. Uchwała została opublikowana na stronie KDPW S.A. pod adresem:

http://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Uchwaly/2017/0502-2017.pdf

W treści uchwały wskazano – ustalony na 4 sierpnia br. – Dzień referencyjny. Akcje serii B EMG S.A. zostaną zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy Esotiq & Henderson S.A. posiadających akcje na okaziciela w liczbie równej liczbie posiadanych przez nich akcji Esotiq & Henderson S.A. na koniec Dnia referencyjnego. Sesja giełdowa w dniu 2 sierpnia br. jest ostatnią, na której można nabyć akcje Esotiq & Henderson S.A. z uprawnieniem do otrzymania akcji EMG S.A.

Kurs odniesienia na kolejnej sesji giełdowej (w dniu 3 sierpnia br.) nie będzie korygowany o współczynnik podziału (wydzielenia).