Odwołanie Członka Zarządu Esotiq & Henderson S.A. (29/2017)

Ustalenie Dnia referencyjnego i daty rejestracji akcji EMG S.A. na rachunkach Akcjonariuszy. (28/2017)
02/08/2017
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (30/2017)
26/09/2017
Ustalenie Dnia referencyjnego i daty rejestracji akcji EMG S.A. na rachunkach Akcjonariuszy. (28/2017)
02/08/2017
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (30/2017)
26/09/2017

Odwołanie Członka Zarządu Esotiq & Henderson S.A. (29/2017)

W związku z regulacją § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.133] Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 9 ust. 3 pkt 3 i § 10 ust. 2 Statutu Spółki, podjęła uchwałę na mocy której z dniem dzisiejszym odwołała z Zarządu Spółki Pana Bartłomieja Serka, pełniącego dotychczas funkcję Członka Zarządu.