Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (30/2017)

Odwołanie Członka Zarządu Esotiq & Henderson S.A. (29/2017)
25/08/2017
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku
27/09/2017
Odwołanie Członka Zarządu Esotiq & Henderson S.A. (29/2017)
25/08/2017
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku
27/09/2017

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (30/2017)

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) oświadcza, że w dniu 26 września 2017 roku otrzymała od TFI Capital Partners S.A. (Zawiadamiający) działającego w imieniu zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy tj. CP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Capital Partners Investment I FIZ zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 Ustawy, o zmniejszeniu przez zarządzane przez Zawiadamiającego Fundusze dotychczas posiadanego ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zmiana udziału nastąpiła w dniu 21 września 2017 roku w wyniku zbycia 11 360 akcji Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. Przed realizacją transakcji Fundusze posiadały 162 443 akcje Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, stanowiące 7,27 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do 162 443 głosów, stanowiących 5,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zrealizowaniu transakcji Fundusze posiadają 151 083 akcje Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, stanowiące 6,76 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do 151 083 głosów, stanowiących 4,67 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiający poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od niego posiadające akcje Spółki oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Zgodnie z oświadczeniem Zawiadamiającego: liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów; liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.