Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (30/2017)
26/09/2017
Decyzja Zarządu Esotiq & Henderson S.A. o rozpoczęciu publikacji informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach. (31/2017)
18/10/2017
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (30/2017)
26/09/2017
Decyzja Zarządu Esotiq & Henderson S.A. o rozpoczęciu publikacji informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach. (31/2017)
18/10/2017

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 79 188 63 507 18 644 14 498
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 139 -3 438 33 -785
III. Zysk _strata_ brutto 276 -3 336 65 -762
IV. Zysk _strata_ netto -714 -3 437 -168 -785
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 132 -2 808 31 -641
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 152 -506 36 -116
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 622 3 415 -617 780
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 338 101 -550 23
IX. Aktywa razem 96 802 22 904
X. Zobowiązania 48 762 11 537
XI. Zobowiązania długoterminowe 6 639 1 571
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 42 123 9 966
XIII. Kapitał własny 48 040 11 366
XIV. Kapitał zakładowy 224 53
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ -0,06 -1,51 -0,01 -0,34
XVII. 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,06 -1,51 -0,01 -0,34
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 21,51 21,17 5,09 4,78
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 21,51 21,17 5,09 4,78
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 837 55 875 16 913 12 755
XXIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 655 995 1 096 227
XXIV. Zysk _strata_ brutto 5 057 1 053 1 191 240
XXV. Zysk _strata_ netto 4 087 818 962 187
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 001 704 236 161
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 056 -4 031 -249 -920
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 003 3 117 -472 712
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 058 -210 -485 -48
XXX. Aktywa razem 105 484 24 958
XXXI. Zobowiązania 41 427 9 802
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 5 421 1 283
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 006 8 519
XXXIV. Kapitał własny 64 057 15 156
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 53 52
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ 1,83 0,37 0,43 0,08
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ 1,83 0,37 0,43 0,08
XL. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 28,68 25,39 6,79 5,74
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 28,68 25,39 6,79 5,74
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAŁĄCZNIKI:
ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 CZERWCA 2017 ROKU
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ESOTIQ & HENDERSON S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO