Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 czerwca 2022 r. [RB 29/2022]

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 czerwca 2022 r. [RB 28/2022]
20/06/2022
Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu. [RB 30/2022]
01/07/2022
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 czerwca 2022 r. [RB 28/2022]
20/06/2022
Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu. [RB 30/2022]
01/07/2022

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 czerwca 2022 r. [RB 29/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.] niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 czerwca 2022 r. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Patronado Limited: liczba akcji 905 366; liczba głosów 1 810 732; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 90,75%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 56,00%.

VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1; liczba głosów 121 774; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 6,10%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 3,77%.

Krzysztof Jakubowski – Wiceprezes Zarządu

Aneta Skrzypek-Erdanowska – Prokurent