Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2018 r. [34/2018]

Nabycie akcji własnych. [33/2018]
27/06/2018
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. [35/2018]
28/06/2018
Nabycie akcji własnych. [33/2018]
27/06/2018
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. [35/2018]
28/06/2018

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2018 r. [34/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2018 r. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Dictador Global Limited: liczba akcji 900 366; liczba głosów 1 800 732; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 90,23 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 55,69 %.

Adam Skrzypek: liczba akcji 89 634; liczba głosów 179 268; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 8,98 %; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,54 %.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych