Powołanie Członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. [35/2018]

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2018 r. [34/2018]
27/06/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2018 r. [36/2018]
18/07/2018
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2018 r. [34/2018]
27/06/2018
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2018 r. [36/2018]
18/07/2018

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. [35/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent,) działając na podstawie przepisów § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 czerwca 2018 roku powołało do Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna Pana Marka Warzechę, powierzając pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres bieżącej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 30 czerwca 2017 r. Pan Marek Warzecha posiada wyższe wykształcenie, jest absolwentem politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Pan Marek Warzecha pełni funkcje m.in. w Zarządach spółek Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz Videograf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej oraz w Radach Nadzorczych spółek m.in. spółki Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, a w latach 2012 — 2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Fugo Spółka Akcyjna z siedzibą w Kluczborku. W okresie ostatnich 5 lat Pan Marek Warzecha pełnił lub pełni nadal następujące funkcje: (i) w latach 2009 — 2017 funkcję Prezesa Zarządu spółki Ponar Wadowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach, (ii) w latach 2009 — obecnie funkcję Prezesa Zarządu spółki E i R Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, (iii) w latach 2009 — 2016 funkcje członka Rady Nadzorczej spółki Voxel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie będąc w tym okresie Przewodniczącym Rady Nadzorczej (19.12.2011 r. — 31.03.2016 r.) oraz delegowanym do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu (31.03.2016 r. — 30.06.2016 r.), (iv) w latach 2011 — obecnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Wydawnictwa Videograf Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie, (v) w latach 2012 — 2013 funkcję członka Zarządu spółki Reinwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, (vi) w latach 2012 — 2017 funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Energosynergia Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, (vii) w latach 2012 — 2017 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pressure Systems Spółka Akcyjna (dawniej Ponar Pressure Systems Spółka Akcyjna) z siedzibą w Świętochłowicach, (viii) w latach 2013 — 2015 funkcję członka Zarządu spółki Famur Famak Spółka Akcyjna (dawniej Famak Spółka Akcyjna) z siedzibą w Kluczborku, (ix) w roku 2014 funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Fugo-Odlew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, (x) w latach 2014 — 2016 funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Alteris Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, (xi) w latach 2014 — 2018 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki WM Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (xii) w latach 2014 — obecnie funkcję Prezesa Zarządu spółki Fuerza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, (xiii) w latach 2014 — obecnie funkcję członka Rady Nadzorczej spółki PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie będąc w tym okresie Przewodniczącym Rady Nadzorczej (26.08.2014 r. — 09.08.2016 r.), a następnie Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej (09.08.2016 r. — obecnie), (xiv) w latach 2015 — obecnie funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Silesia PET Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, (xv) w latach 2015 — 2016 funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Syngaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, (xvi) w latach 2015 — 2017 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Oil-Gas Solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Ponar Solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Łaziskach Górnych, (xvii) w latach 2016 — obecnie funkcję Prezesa Zarządu spółki Ponar Lubań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubaniu, (xviii) w latach 2016 — obecnie funkcję członka Zarządu spółki Ranville Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (xix) w roku 2017 funkcję Prezesa Zarządu spółki Inari Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, (xx) w latach 2017 — obecnie funkcję Prezesa Zarządu spółki MW Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, (xxi) od 2018 roku — obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Watchet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (xxii) od 2018 roku — obecnie funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Ponadto, Pan Marek Warzecha jest wspólnikiem spółki Fuerza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, spółki E I R Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, wspólnikiem spółki MW Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz akcjonariuszem spółki Wydawnictwa Videograf Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie. Natomiast w latach 2011 — 2017 był wspólnikiem spółki Videograf II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez powołanego Członka Rady Nadzorczej Emitenta nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 986].

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe