Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2018 r. [36/2018]

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. [35/2018]
28/06/2018
Informacja na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie. [37/2018]
24/07/2018
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. [35/2018]
28/06/2018
Informacja na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie. [37/2018]
24/07/2018

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2018 r. [36/2018]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 13,5 mln zł i były niższe o około około 3 proc. od przychodów osiągniętych w czerwcu 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. wyniosły około 72,5 mln zł i były na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w czerwcu 2018 r. wyniosły około 0,7 mln zł i były wyższe o około 50 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 3,6 mln zł i były wyższe o około 70 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 68 proc. i była wyższa o około 7 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w czerwcu roku poprzedniego.
W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. wyniosła około 62 proc. i według szacunków była wyższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec czerwca 2018 r. wynosiła 17 425 m kw. i była większa o około 4 proc. niż rok wcześniej.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu w lipcu 2017 r. części odzieżowej do spółki EMG S.A., składają się obecnie jednostka dominująca oraz jednostki zależne Esotiq Germany GmbH i Luma sp. z o.o. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za styczeń – czerwiec 2017 r. zostały doprowadzone do porównywalności z danymi za 2018 r. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały policzone w analogiczny sposób do danych o skonsolidowanej sprzedaży.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.