Zbycie akcji własnych. [RB 41/2022]

Nabycie akcji własnych. [RB 40/2022]
16/10/2022
Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 42/2022]
04/11/2022
Nabycie akcji własnych. [RB 40/2022]
16/10/2022
Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 42/2022]
04/11/2022

Zbycie akcji własnych. [RB 41/2022]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w okresie od 21 do 27 października 2022 r., w wykonaniu postanowień Programu Premiowego Dla Pracowników, Współpracowników i Członków Zarządu Esotiq & Henderson S.A., zatwierdzonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia programu premiowego Spółka zbyła na podstawie umów sprzedaży akcji 22 500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zbyte akcje stanowią 1,01% kapitału zakładowego i odpowiada im 22 500 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,7% ogólnej liczby głosów. Cena jednostkowa zbytych akcji własnych wyniosła 1,00 zł. Sprzedane akcje własne Spółka uprzednio nabyła na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki zmienioną Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała stanowi, że nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone m.in. do dalszej odsprzedaży. Emitent posiada łącznie 252 210 akcji własnych, którym odpowiada 252 210 głosów, co stanowi odpowiednio 11,29% kapitału zakładowego oraz 7,8% ogólnej liczby głosów.
Szczegółowe informacje o transakcjach sprzedaży akcji własnych Emitent przekazuje w załączeniu.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji [UE] 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.