Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 42/2022]

Zbycie akcji własnych. [RB 41/2022]
27/10/2022
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2022 r. [RB 43/2022]
10/11/2022
Zbycie akcji własnych. [RB 41/2022]
27/10/2022
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2022 r. [RB 43/2022]
10/11/2022

Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 42/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] działając na podstawie przepisu § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje że w dniu 3 listopada 2022 r. Pan Mariusz Jawoszek, pełniący dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu