Zbycie i nabycie akcji własnych. [RB 30/2023]

Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 29/2023]
23/08/2023
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2023 r. [RB 31/2023]
10/09/2023
Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. [RB 29/2023]
23/08/2023
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2023 r. [RB 31/2023]
10/09/2023

Zbycie i nabycie akcji własnych. [RB 30/2023]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż 24 sierpnia 2023 r., w wykonaniu postanowień Programu Premiowego Dla Pracowników, Współpracowników i Członków Zarządu Esotiq & Henderson S.A., zatwierdzonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia programu premiowego Spółka zbyła na podstawie umowy sprzedaży 250 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zbyte akcje stanowią 0,011% kapitału zakładowego i odpowiada im 250 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,008% ogólnej liczby głosów. Cena jednostkowa zbytych akcji własnych wyniosła 1,00 zł. Ponadto 25 sierpnia 2023 r. w transakcji na sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka nabyła 130 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nabyte akcje stanowią 0,006% kapitału zakładowego i odpowiada im 130 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,004% ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabytych akcji własnych wyniosła 38,50 zł. Zlecenie nabycia zostało wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Nabycie zostało dokonane na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała stanowi, że nabyte przez Emitenta akcje własne mogą zostać przeznaczone do zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, realizacji programu opcji menedżerskich, umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dalszej odsprzedaży, wydania akcji w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, ustanowienia zastawu na akcjach na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez Spółkę. Emitent posiada łącznie 231 569 akcji własnych, którym odpowiada 231 569 głosów, co stanowi odpowiednio 10,368% kapitału zakładowego oraz 7,162% ogólnej liczby głosów.
Szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych Emitent przekazuje w załączeniu.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji [UE] 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.