Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021. [RB 7/2021]

Nabycie akcji własnych. [RB 6/2021]
28/03/2021
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020
30/04/2021
Nabycie akcji własnych. [RB 6/2021]
28/03/2021
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020
30/04/2021

Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021. [RB 7/2021]

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje o zmianie dat publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r., wyznaczonych raportem bieżącym Emitenta nr 4/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. wyznaczona na dzień 27 kwietnia 2021 r. zostaje przeniesiona na dzień 30 kwietnia 2021 r. Daty publikacji pozostałych raportów okresowych Emitenta w roku 2021 nie ulegają zmianie.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.