Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020

Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021. [RB 7/2021]
21/04/2021
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020
30/04/2021
Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021. [RB 7/2021]
21/04/2021
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020
30/04/2021

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 173 737 179 850 38 831 41 808
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 7 815 8 784 1 747 2 042
III. Zysk [strata] brutto 5 878 5 917 1 314 1 375
IV. Zysk [strata] netto 3 843 3 871 859 900
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 067 13 685 6 497 3 181
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 180 -4 757 -487 -1 106
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 242 -7 936 -4 971 -1 845
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 645 992 1 038 231
IX. Aktywa razem 143 522 143 673 31 100 33 738
X. Zobowiązania 89 506 92 610 19 395 21 747
XI. Zobowiązania długoterminowe 41 158 34 226 8 919 8 037
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 48 348 58 384 10 477 13 710
XIII. Kapitał własny 54 016 51 063 11 705 11 991
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 49 53
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 2,58 2,70 0,58 0,63
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 2,58 2,64 0,58 0,61
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,18 22,86 5,24 5,37
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,18 22,86 5,24 5,37
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,50 0,12

Załączniki

EAH List Prezesa 2020
EAH Sprawozdanie finansowe skonsolidowane SSF 2020
EAH Sprawozdanie Zarządu 2020
EAH Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia SSF 2020
EAH Informacja Zarządu w sprawie wyboru audytora 2020
EAH Ocena RN dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 2020
EAH Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 2020
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego