Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020
30/04/2021
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku
26/05/2021
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020
30/04/2021
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku
26/05/2021

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług 171 366 176 691 38 301 41 074
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 7 756 11 081 1 733 2 576
III. Zysk [strata] brutto 2 224 5 501 497 1 279
IV. Zysk [strata] netto 1 469 4 318 328 1 004
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 723 15 083 6 420 3 506
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 174 -5 302 -486 -1 233
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 097 -10 056 -4 715 -2 338
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 452 -275 1 219 -64
IX. Aktywa razem 136 913 137 372 29 668 32 258
X. Zobowiązania 84 328 85 761 18 273 20 139
XI. Zobowiązania długoterminowe 39 537 30 037 8 567 7 053
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 44 791 55 724 9 706 13 085
XIII. Kapitał własny 52 585 51 611 11 395 12 120
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 49 53
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 0,69 1,97 0,15 0,46
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 0,69 1,93 0,15 0,45
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 23,54 23,11 5,10 5,43
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 23,54 23,11 5,10 5,43
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,50 0,12

Załączniki

EAH List Prezesa 2020
EAH Sprawozdanie finansowe jednostkowe JSF 2020
EAH Sprawozdanie Zarządu 2020
EAH Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia JSF 2020
EAH Informacja Zarządu w sprawie wyboru audytora 2020
EAH Ocena RN dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 2020
EAH Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 2020
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego