Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku

Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020
30/04/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. [RB 8/2021]
03/06/2021
Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2020
30/04/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. [RB 8/2021]
03/06/2021

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 45 749 38 252 10 006 8 701
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 3 041 -1 676 665 -381
III. Zysk/strata brutto 2 702 -1 951 591 -444
IV. Zysk/strata netto 2 300 -1 973 503 -449
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 183 -5 409 -259 -1 230
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -680 -1 507 -149 -343
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 408 3 278 -745 746
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 271 -3 638 -1 153 -828
IX. Aktywa razem 141 281 139 699 30 316 30 688
X. Zobowiązania 85 457 90 890 18 337 19 966
XI. Zobowiązania długoterminowe 40 354 33 913 8 659 7 450
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 45 103 56 977 9 678 12 516
XIII. Kapitał własny 55 824 48 809 11 979 10 722
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 48 49
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 1,35 -0,60 0,30 -0,14
XVII. 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 1,35 -0,59 0,30 -0,13
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,99 21,85 5,36 4,80
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,99 21,85 5,36 4,80
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 45 461 37 801 9 943 8 598
XXIII. Zysk/strata z działalności operacyjnej 3 890 -511 851 -116
XXIV. Zysk/strata brutto 3 306 -692 723 -157
XXV. Zysk/strata netto 2 916 -706 638 -161
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 074 -5 149 -235 -1 171
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -680 -1 501 -149 -341
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 255 3 574 -712 813
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -5 009 -3 076 -1 096 -700
XXX. Aktywa razem 138 079 135 910 29 629 29 855
XXXI. Zobowiązania 82 738 85 005 17 754 18 673
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 40 316 30 806 8 651 6 767
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 42 422 54 199 9 103 11 906
XXXIV. Kapitał własny 55 341 50 905 11 875 11 182
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 48 49
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 1,41 -0,32 0,31 -0,07
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 1,41 -0,32 0,31 -0,07
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,78 22,79 5,32 5,01
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,78 22,79 5,32 5,01
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00

Załączniki

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku