Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. [RB 8/2021]

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku
26/05/2021
Nabycie akcji własnych. [RB 9/2021]
13/06/2021
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku
26/05/2021
Nabycie akcji własnych. [RB 9/2021]
13/06/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. [RB 8/2021]

W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 15.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Uchwała Zarządu
Uchwały Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w latach 2019 – 2020

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Krzysztof Jakubowski Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.