Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 50/2022]

Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2022 r. [RB 49/2022]
10/12/2022
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 grudnia 2022 r. [RB 51/2022]
20/12/2022
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2022 r. [RB 49/2022]
10/12/2022
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 20 grudnia 2022 r. [RB 51/2022]
20/12/2022

Zmiana składu Rady Nadzorczej. [RB 50/2022]

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka, Emitent] działając na podstawie przepisu § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Rozporządzenie] informuje, że w dniu 20 grudnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji Panią Sarę Jawoszek oraz Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego. Informacje, o których mowa w § 10 pkt 4-6 Rozporządzenia, Emitent przekaże po uzyskaniu ich od nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu