Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (07/2017)

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 17 lutego 2017 roku (06/2017)
17/02/2017
Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (EBI 01/2017)
20/02/2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 17 lutego 2017 roku (06/2017)
17/02/2017
Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (EBI 01/2017)
20/02/2017

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (07/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Spółka] działając na podstawie przepisów § 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [t.j. Dz. U. z 28 stycznia 2014 r. poz. 133 z późn. zm.] informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 lutego 2017 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Kamilę Mieszczanin oraz powołało do Rady Nadzorczej Pana Henryka Folka na okres bieżącej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 30 czerwca 2014 roku. Spółka opublikuje życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej bezzwłocznie po jego otrzymaniu.