Zwarcie znaczącej umowy. (1/2016)

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 28 grudnia 2015 roku. (14/2015)
28/12/2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 15 stycznia 2016 roku. (3/2016)
15/01/2016
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 28 grudnia 2015 roku. (14/2015)
28/12/2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna wznowionym w dniu 15 stycznia 2016 roku. (3/2016)
15/01/2016

Zwarcie znaczącej umowy. (1/2016)

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133) informuje, że w dniu 14 stycznia 2016 roku Emitent zawarł z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie umowę o wspólnej inwestycji w spółkę zależną Emitenta – Esotiq Germany GmbH, na mocy której ustalono zasady współpracy nad rozwojem działalności Esotiq Germany GmbH. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, nie później niż w terminie 12 (dwanaście) miesięcy od daty jej zawarcia, podjęta zostanie uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Esotiq Germany GmbH o kwotę 2.500.000 EUR (dwa miliony pięćset tysięcy euro), w wyniku której udziały nowej emisji zostaną objęte przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ Aktywów Niepublicznych i Esotiq & Henderson S.A. Całkowita wartość umowy wynosi 2.500.000 EUR (dwa miliony pięćset tysięcy euro), co odpowiada równowartości 10.901.250,00 zł (dziesięć milionów dziewięćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), przeliczonej według średniego kursu euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla umów tego rodzaju. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. O planowanej inwestycji Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku.