Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 14 października 2021 r. [RB 26/2021]

Nabycie akcji własnych. [RB 25/2021]
29/08/2021
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
28/09/2021
Nabycie akcji własnych. [RB 25/2021]
29/08/2021
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
28/09/2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 14 października 2021 r. [RB 26/2021]

W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 14 października 2021 r., na godzinę 14.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 14 października 2021 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika

 

Adam Skrzypek Prezes Zarządu
Krzysztof Jakubowski Wiceprezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim