Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 14 października 2021 r. [RB 26/2021]
17/09/2021
Zapłata za nabycie uprawnienia do zakupu akcji Emitenta. [RB 27/2021]
04/10/2021
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 14 października 2021 r. [RB 26/2021]
17/09/2021
Zapłata za nabycie uprawnienia do zakupu akcji Emitenta. [RB 27/2021]
04/10/2021

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 94 882 77 992 20 752 17 561
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 8 715 1 742 1 906 392
III. Zysk [strata] brutto 7 758 696 1 697 157
IV. Zysk [strata] netto 6 667 22 1 458 5
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 387 14 454 2 709 3 254
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 038 -1 485 -227 -334
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 841 -14 380 -1 496 -3 238
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 508 -1 411 986 -318
IX. Aktywa razem 145 603 132 752 31 243 29 725
X. Zobowiązania 85 466 81 877 18 339 18 333
XI. Zobowiązania długoterminowe 38 282 34 968 8 214 7 830
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 47 184 46 909 10 125 10 504
XIII. Kapitał własny 60 137 50 875 12 904 11 392
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 48 50
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 3,90 0,39 0,85 0,09
XVII. 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 3,65 0,38 0,80 0,09
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 26,93 22,78 5,78 5,10
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 26,93 22,78 5,78 5,10
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług 94 154 77 123 20 593 17 365
XXIII. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 11 200 3 281 2 450 739
XXIV. Zysk [strata] brutto 10 093 2 404 2 208 541
XXV. Zysk [strata] netto 9 097 1 746 1 990 393
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 588 14 298 2 753 3 219
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 377 -1 478 -301 -333
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 708 -13 868 -1 467 -3 123
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 4 503 -1 048 985 -236
XXX. Aktywa razem 143 515 129 647 30 795 29 030
XXXI. Zobowiązania 82 243 76 290 17 648 17 082
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 38 337 31 322 8 226 7 013
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 43 906 44 968 9 421 10 069
XXXIV. Kapitał własny 61 272 53 357 13 148 11 947
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 48 50
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 4,35 0,80 0,95 0,18
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 4,07 0,78 0,89 0,18
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 27,43 23,89 5,89 5,35
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 27,43 23,89 5,89 5,35
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki: