Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 17 lutego 2017 r. (02.2017)

Drugie zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 3 stycznia 2017 roku
03/01/2017
Harmonogram raportów okresowych na rok 2017 (03/2017)
31/01/2017
Drugie zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 3 stycznia 2017 roku
03/01/2017
Harmonogram raportów okresowych na rok 2017 (03/2017)
31/01/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 17 lutego 2017 r. (02.2017)

W związku z przepisem § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 17 lutego 2017 roku, na godzinę 15.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Załączniki:
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 17 lutego 2017 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika