Harmonogram raportów okresowych na rok 2017 (03/2017)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 17 lutego 2017 r. (02.2017)
21/01/2017
Zawiązanie spółki zależnej – aktualizacja informacji o zamiarze dokonania podziału Esotiq & Henderson S.A. (4/2017)
14/02/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 17 lutego 2017 r. (02.2017)
21/01/2017
Zawiązanie spółki zależnej – aktualizacja informacji o zamiarze dokonania podziału Esotiq & Henderson S.A. (4/2017)
14/02/2017

Harmonogram raportów okresowych na rok 2017 (03/2017)

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna _”Emitent”, „Spółka”_ działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133_ _”Rozporządzenie”_ podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017.

Raporty kwartalne:
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 30 maja 2017 roku,
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 29 listopada 2017 roku.

Raport półroczny:
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 27 września 2017 roku.

Raporty roczne:
– Raport roczny za 2016 rok – 25 kwietnia 2017 roku,
– Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 25 kwietnia 2017 roku.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe. Ponadto Emitent informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku i II kwartał 2017 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.