Zawiązanie spółki zależnej – aktualizacja informacji o zamiarze dokonania podziału Esotiq & Henderson S.A. (4/2017)

Harmonogram raportów okresowych na rok 2017 (03/2017)
31/01/2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 17 lutego 2017 roku (05/2017)
17/02/2017
Harmonogram raportów okresowych na rok 2017 (03/2017)
31/01/2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 17 lutego 2017 roku (05/2017)
17/02/2017

Zawiązanie spółki zależnej – aktualizacja informacji o zamiarze dokonania podziału Esotiq & Henderson S.A. (4/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna _Emitent, Spółka dzielona_ informuje o zawiązaniu spółki pod firmą EMG Spółka Akcyjna _Spółka zależna, Spółka przejmująca_. Kapitał zakładowy Spółki zależnej wynosi 100 000,00 zł _sto tysięcy złotych_ i dzieli się na 1 000 000 _jeden milion_ akcji uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda. Emitent objął wszystkie akcje Spółki zależnej w cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Zawiązanie Spółki zależnej nastąpiło w celu realizacji podziału Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh, przez przeniesienie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą _podział przez wydzielenie_, z uwzględnieniem zmiany, wskutek której Spółką przejmującą będzie istniejąca spółka EMG Spółka Akcyjna. Przedmiotowa zmiana umożliwi rozpoczęcie procedury ubiegania się o wprowadzenie akcji EMG Spółka Akcyjna do obrotu na rynku NewConnect jeszcze przed zakończeniem procesu podziału.