Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 17 lutego 2017 roku (05/2017)

Zawiązanie spółki zależnej – aktualizacja informacji o zamiarze dokonania podziału Esotiq & Henderson S.A. (4/2017)
14/02/2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 17 lutego 2017 roku (06/2017)
17/02/2017
Zawiązanie spółki zależnej – aktualizacja informacji o zamiarze dokonania podziału Esotiq & Henderson S.A. (4/2017)
14/02/2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 17 lutego 2017 roku (06/2017)
17/02/2017

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 17 lutego 2017 roku (05/2017)

Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Spółka] działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [t.j. Dz.U. 2014 poz. 133] podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2017 roku wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Załącznik