Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. – dokumenty [RB 9/2019]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. [RB 8/2019]
31/05/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2019 r. [RB 10/2019]
18/06/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. [RB 8/2019]
31/05/2019
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2019 r. [RB 10/2019]
18/06/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. – dokumenty [RB 9/2019]

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] w związku ze zwołaniem na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr RB 8/2019 w dniu 31 maja 2019 roku, w załączeniu przekazuje:
– Sprawozdanie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z działalności w roku obrotowym 2018, obejmujące informacje na temat składu rady i jej komitetów, spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie, dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej,
– projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

ZAŁĄCZNIKI

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z działalności w roku obrotowym 2018
Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018