Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r. (18/2017)

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 31 maja 2017 roku. (17/2017)
31/05/2017
Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego EMG S.A. (19/2017)
13/06/2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 31 maja 2017 roku. (17/2017)
31/05/2017
Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego EMG S.A. (19/2017)
13/06/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r. (18/2017)

W związku z przepisem § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370553, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godzinę 13.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2.

Załączniki

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r.
Wzór pełnomocnictwa
Formularz głosowania przez pełnomocnika