Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020. [3/2020]

Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2019 r. [2/2020]
18/01/2020
Informacja o wpływie pandemii koronawirusa na działalność Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej. [4/2020]
19/03/2020
Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w grudniu 2019 r. [2/2020]
18/01/2020
Informacja o wpływie pandemii koronawirusa na działalność Esotiq & Henderson S.A. i Grupy Kapitałowej. [4/2020]
19/03/2020

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020. [3/2020]

Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna [Emitent] działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Rozporządzenie] podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Raporty roczne:
– Jednostkowy raport roczny za 2019 r. – 22 kwietnia 2020 r.
– Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 22 kwietnia 2020 r.

Raporty kwartalne:
– Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2020 r. – 27 maja 2020 r.
– Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 25 listopada 2020 r.

Raport półroczny:
– Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. – 23 września 2020 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2020 r. w związku z zamiarem przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową uwzględniającą informacje określone w § 66 ust. 1–4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał odrębnego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.

Adam Skrzypek Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.